Sidebar

Политика за поверителност

Защитата на личните данни и осигуряването на тяхното законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване са приоритет за нас.
С настоящата политика за поверителност Комикон ООД  Ви предоставя информация за обработването на Вашите лични данни във връзка с търговските ни отношения, в изпълнение на изискването за прозрачност съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на данните.

Администратор на лични данни
Личните данни се обработват от Комикон ООД  с ЕИК: 131340703,
със седалище: гр. София, ж.к. „Младост 4“, ул. „Александър Паскалев“,  Битов комбинат имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., телефон: +359 2974 4324.

Лични данни, които обработваме
Комикон обработва следната информация за Вас:
- Име, презиме и фамилия
- ЕГН – в случай на необходимост, както е при издаване на фактура към физическо лице
- Данни за контакт: електронна поща, адрес и телефон;
- Месторабота и длъжност.

Цели, за които обработваме Вашите лични данни
Комикон обработва само тези данни, които са необходими за изпълнение на задължения по търговска сделка и/или договор, ако е сключен такъв.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да Ви изпращаме информация и да водим кореспонденция, свързана изцяло с търговските ни взаимоотношения: изпращане на писма, оферти, договори, фактури, сертификати и други документи.

Основание за обработване на Вашите лични данни
Обработваме Вашите данни на следните правни основания:
- обработването е необходимо за изпълнението на договор с Вас;
- на основание легитимния интерес на Комикон за целите на търговската дейност.

Разкриване и предаване на лични данни
При спазване на законовите изисквания и при необходимост от това, Комикон може да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
- Доставчици на услуги (експерти по информационна сигурност, счетоводител, адвокати). Комикон превъзлага на други лица някои спомагателни дейности, свързани със сключване и изпълнение на поръчката или договора, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността. В тези случаи е възможно Комикон да разкрие лични данни на тези лица само при наличие на основателна причина за това, въз основа на писмен договор с получателите и при достатъчно гаранции, че същите обработват данните законосъобразно и осигуряват достатъчно ниво на защита.
- На други лица в изпълнение на законови задължения на Комикон или по искане на компетентни публични органи, ако има такива.
Комикон ООД  не предава личните данни на трети държави.

Срок за съхранение на личните Ви данни
Комикон ще съхранява личните Ви данни, докато същите са необходими за целите на обработването, а именно:
- за сключването и изпълнението на договорни задължения – за срок до 5 години, считано от датата на изпълнение на договора.
 
Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни
Имате следните права във връзка с Вашите лични данни, обработвани от Комикон ООД:

- Право на информация

Имате право да получите цялата информация, съдържаща се в настоящата Политика за поверителност.

- Право на достъп
Имате право да получите потвърждение от Комикон дали обработва личните Ви данни и да получите достъп до данните си, включително безплатно копие от тях, освен ако искането Ви е прекомерно и повтарящо се.
Имате право да получите информация за целите на обработването, какви лични данни обработва Комикон за Вас, пред кого разкрива личните Ви данни, срока, за който Комикон ще съхранява данните Ви или критериите за определяне на този срок, правата Ви във връзка със защита на личните Ви данни, и източника, от който Комикон е получил данните Ви.

- Право на коригиране
Имате право да поискате от Комикон да коригира неточни, непълни или неактуални лични данни, които се отнасят до Вас.
- Право на изтриване.
Имате право да поискате от Комикон да изтрие Ваши лични данни в следните случаи:
   • личните данни повече не са необходими за посочените по-горе цели;
   • при подаване на възражение от Ваша страна срещу обработването за целите на търговските отношения
   • бъде установено незаконосъобразно обработване на личните данни;
   • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законово задължение.

Комикон може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за:
   • спазване на правно задължение на Комикон, което изисква обработването;
   • установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

- Право на ограничаване на обработването
Имате право да изискате от Комикон да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:
   • докато оспорвате точността на личните Ви данни, за срок, който позволява на Комикон да провери точността на данните;
   • ако обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
   • ако Комикон не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

- Право на възражение
В случаите, когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу обработването на това основание.

- Право на преносимост
Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

- Право на жалба до Комисията за защита на личните данни
Имате право да подадете жалба срещу обработването на личните Ви данни от Комикон ООД  до Комисията за защита на личните данни на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на адрес гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2.

Допълнителна информация
За получаване на допълнителна информация по всякакви въпроси относно обработването на Вашите лични данни и за условията и реда, по който можете да упражните правата си, можете да се обърнете към Комикон на посочените по-горе данни за контакт.

The solutions for your automation ideas.

Contact us.