Sidebar

Проект "Flying Forest Fires Fighting" - 4F

 

4F SOLUTION block diagram1920 138kB

Според Joint Research Centre към Европейската комисия (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2018-11/task_11_forest_fires_final_v1_revised.pdf), горите съставляват около 33 % от земната площта на ЕС. През последните години големи горски пожари засягаха Европа многократно, особено средиземноморските страни. Опасността от горски пожари ще се увеличава с неовладяните изменения на климата. През 2021 г. са отчетени пожари в 39 държави, изгорени са 1 113 464 хектара, според отчетите на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/eu-2021-wildfire-season-was-second-worst-record-finds-new-commission-report-2022-03-21_en).

Неповредените и устойчиви гори са ключова част от усилията за борба с отрицателните въздействия на климатичните промени. Проучвания показват, че дърветата могат да намалят температурите с 9 градуса и разходите за енергия 7,8 милиарда долара годишно (https://www.weforum.org/press/2020/08/us-businesses-governments-and-non-profits-join-global-push-for-1-trillion-trees/).

Често горските терени са пресечени и неравни, труднодостъпни и без 3G/4G/5G покритие.
Целта на 4F проекта е да създаде решение за мониторинг на данни от наблюдение на Земята за целите на детекция / измерване преди, по време и след горски пожар. Измерените параметри са свързани с климатичните промени и тяхната степен на корелация с процедурите и параметрите за управление на горски пожари. Сензорната система 4F включва дронове в състава си и е приложима за всички видове терени, вкл. груби и неравни, както и за всички фази на горските пожари - предотвратяване, детекция и възстановяване. 4F решението се състои от:

  • комуникационен гейтуей, монтиран на дрон
  • сензори за температура, влажност и прахови частици, монтирани на дрон
  • сензори за влажност и температура на почвата (или биомасата), инсталирани в гората
  • IoT SW платформа за събиране и обработка на сензорни данни и позволяваща визуализация на данни, анализ и управление на риска от горски пожари на етапите на превенция, детекция и възстановяване.

4F се основава на безжична LPWAN сензорна мрежа, където централното комуникационно устройство, наречено „гейтуей“, е инсталирано на дрон. Ако гейтуеят е разположен на земната повърхност, тогава комуникацията между него и сензорите ще бъде невъзможна поради наличието на скали, неравен терен и гъста зеленина, които предотвратяват разпространението на радиовълните в хоризонтална посока. Но ако гейтуеят се издигне на височина, би могъл лесно да събира данни от всички сензори в радиус от няколко километра.

Често земната повърхност в горите няма покритие с 3G / 4G / 5G комуникационни мрежи и това пречи на комуникацията между гейтуея и софтуерната IoT платформа, която събира данни от сензорите. Но когато дронът се издигне на височина и лети над широка площ, гейтуеят може да използва добро покритие на 3G / 4G / 5G мрежата и да предаде събраните данни към IoT платформата.

4F е пример за прилагане на съществуваща технология в нова област, т.е. приложение на безжична LPWAN сензорна мрежа за фазите на превенция, детекция и възстановяване от горски пожари.

Проектът 4F се разработва от партньорските компании Comicon и B2N, където Comicon отговаря за сензорната мрежа, включително гейтуея, а B2N отговаря за IoT платформата.

 Уеб сайт на проекта: https://www.4f-solutions.eu.

Изследванията и разработката, водещи до тези резултати, са получили финансиране от програмата на Европейския съюз Хоризонт 2020 „Проект UFO“ по Споразумение за безвъзмездна помощ 873411.

 

UFO logo   Comicon logo transp 200px   B2N logo

 

Написаното по-горе отразява само мнението на автора. Европейският съюз не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Новини

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.