Sidebar

ASPires - усъвършенствани системи за предотвратяване и ранно откриване на горски пожари

Рисковете от горски пожари са едни от основните за природата и защитените горски територии. Откриването на даден пожар в ранна фаза все още остава едно от най-големите предизвикателства за изследователите и институциите в системите за управление на кризи в Европа.

Това е причината  много проекти (включително проекти на ЕС) да бъдат стартирани в последно време в ASPIRES1сферата на компютърно базираното ранно откриване и мониторинг на горски пожари, с цел да бъдат реализирани в области от особено  значение (напр.  национални паркове).

Проектът ASPires разработи нов модел на информационна система за ранно откриване, проследяване и прогнозиране на горски пожари в области от особено значение, осигуряваща прогнозиране и предсказване на опасността от пожар.

Целта на проекта е да разработи усъвършенствани концепции за системи за ранно откриване на горски пожари, които да интегрират сензорни мрежи и мобилни технологии (напр. дронове) за събиране на данни и доставка на тези данни в съществуващи информационни системи за управление на кризи (CMIS).

Това са модерни концепции за системи за ранно откриване на горски пожари, които интегрират сензорни мрежи и мобилни (drone) технологии за събиране и анализ на данни, които ще допринесат за повишаване процента на откриване на горски пожари в зони от особена значение,  наблюдение на райони с висок и променящ се индекс на пожаропасност, горещи точки и райони, които вече са засегнати от горски пожари, прогнозиране поведението на горските пожари. Системата може да споделя информация и да  обменя данни между оторизираните структури и на всички нива на националната система за управление на кризи. Тя може да подобри механизмите за координация между местните, регионалните и националните органи, партньорството между различните публични органи и съответните заинтересовани страни, като академичните такива, научноизследователските институции и частния сектор, по-специално за предотвратяване на горските пожари в държавите на участващите бенефициенти и възможни трети страни.

EU flag 170x116Екипът, който работи по проекта, се състои от координатор Hochschule Fulda University of Applied Sciences, Hesse, Germany и партньори Military Academy „General Mihailo Apostolski" – Skopje, Комикон ООД - София, Интерконсулт България ООД - София и Национален клъстер „Интелигентни транспортни и енергийни системи (NCITES) - София.

Проектът се финансира по програма на Европейската комисия /ЕК/.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.