Sidebar

Условия за ползване

Моля да прочетете внимателно тези правила и условия (по-нататък наричани „условия“), преди да използвате уебсайта на Комикон ООД (по-нататък наричан „уебсайт“). Използването на този сайт от Ваша страна означава, че се съгласявате с тези условия. Ако не сте съгласни с условията, моля, не използвайте сайта.

Собственост върху уебсайта
Този уебсайт е собственост на и се управлява от Комикон ООД (по-нататък наричано Комикон), регистрирано в България.

Разрешение за използване
Можете свободно да разглеждате този уебсайт,  да разпечатвате или сваляте показаните в него материали за Ваши лични, нетърговски нужди, при условие че се съгласявате и приемате без изменения забележките, правилата и условията, изложени в това споразумение, и при условие че спазвате всички авторски права, търговски марки и други права на собственост. Не е позволено да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, препредавате или разпространявате по какъвто и да е начин съдържанието на този уебсайт, включително текстове, графики, изображения, аудио и видеоматериали, за публични или търговски цели без писмено разрешение от Комикон. Забранено Ви е също така да използвате каквато и да е част от съдържанието на този уебсайт в рамките на който и да е друг сайт в интернет по какъвто и да е начин.
Използването от Ваша страна на този уебсайт представлява съгласие със и приемане на залегналите тук забележки, правила и условия без изменения. В допълнение, като условие за използване на този уебсайт, Вие декларирате и гарантирате пред Комикон, че няма да използвате уебсайта за каквато и да е цел, която може да се окаже незаконна, неморална или забранена по силата на тези правила, условия и забележки.

Информация от потребителя
Всички съобщения или материали, които подавате към уебсайта чрез имейл или по друг начин, не са и няма да бъдат третирани като поверителна и лична информация. Всичко, което предавате или изпращате, може да бъде използвано от Комикон за всякакви цели. Забранено Ви е да изпращате до или от този уебсайт каквито и да било незаконни, заплашителни, злепоставящи, клеветнически, нецензурни, порнографски или други материали, които биха могли да представляват нарушение на някой закон.

Връзки до и от други материали
Комикон може да използва хипервръзки към сайтове на трети лица. Свързаните сайтове не се контролират от Комикон и по никакъв начин Комикон не носи отговорност за съдържанието на който и да било свързан сайт или за съдържанието на сайтове, свързани с такива сайтове. Комикон не осигурява одобрение на фирмите или продуктите, към които може да предоставя хипервръзки, и Комикон си запазва правото да отбелязва това на своя уебсайт. Комикон си запазва правото едностранно да преустановява всяка връзка или софтуер за свързване във всеки един момент. Ако решите да осъществите достъп до сайт на трето лице, свързан с този уебсайт, извършвате това на своя собствена отговорност.

Съдържание
Комикон се стреми да осигурява точно и актуализирано съдържание на страниците на уебсайта, като например, но не само описание на предлаганите продукти. Съдържанието на този уебсайт подлежи на обновяване без предварително уведомление. По тази причина Комикон не гарантира верността и актуалността на въпросното съдържание.
Посетителите на уебсайта на Комикон приемат без възражения освобождаването на Комикон от всякаква отговорност за съдържанието на уебсайта, софтуера на уебсайта или начина, по който се използват.

Интелектуална собственост
Текстовете, изображенията, базите данни и другите елементи в този уебсайт, както и самият уебсайт са защитени с авторско право и с правото на създателя на базата данни. Някои от имената, знаците и логата в този уебсайт са защитени със запазени търговски марки или търговски наименования.
Нищо, съдържащо се в този уебсайт, не може да се тълкува като даващо разрешение или право да се използва която и да е търговска марка, включена в уебсайта, без писмено разрешение от Комикон или трето лице, което е собственик на търговските марки, изложени в уебсайта.
Всяко копиране, адаптиране, превеждане, преработване, видоизменяне или каквато и да е друга употреба на целия уебсайт, част от него или неговите защитени елементи под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин са строго забранени.

Защита на данните
Комикон събира и обработва информация за поведението на потребителите на този уебсайт за маркетингови и статистически цели. За повече информация относно данните, събирани от Комикон, и мерките, които се предприемат за опазване поверителността на данните на потребителите, прегледайте „Политика на поверителност“ на Комикон.

Отговорност
Използването и разглеждането на този уебсайт е на Ваша собствена отговорност. Комикон не гарантира, че програмното осигуряване, използвано за този уебсайт, както и информацията или които и да е други услуги, предоставяни посредством уебсайта, са без грешки и че тяхното използване ще бъде без прекъсвания. Комикон изрично отхвърля всякакви гаранции, свързани с гореизложените въпроси, включително, без ограничения, такива, които са свързани с точността, състоянието, продаваемостта и пригодността за определена цел.
Независимо от всичко, което може да се тълкува в обратен смисъл в този уебсайт, Комикон при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да било загуби, пропуснати ползи, косвени, специални, случайни, последващи или други подобни щети, произтичащи от или във връзка с този уебсайт или от използването на която и да е услуга, предлагана посредством уебсайта.

Отказ на отговорност
Материалите и съдържанието, публикувани в този уебсайт, се предоставят „такива, каквито са“, без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително гаранции за продаваемост, ненарушаване на интелектуалната собственост или пригодност за конкретна цел. В никакъв случай Комикон не носи отговорност за каквито и да било щети (включително, без ограничения, щети от пропуснати ползи, прекъсване на работата или загуба на информация), произтичащи от използването на или невъзможността да се използват материалите, дори в Комикон да са били уведомени за вероятността на такива щети.
Освен това Комикон не гарантира точността или пълнотата на информацията от връзките или другите елементи, съдържащи се в тези материали, които са били предоставени от трети лица.

Поръчки на продукти
Комикон не може да гарантира наличността на всеки конкретен продукт, показан на страниците на уебсайта.  Все пак фирмата полага всички възможни усилия, за да изпълни всички поръчки. Комикон си запазва правото да прекрати продажбата на който и да е продукт, посочен в уебсайта, по всяко време и без предизвестие.

Актуализации
Комикон си запазва едностранното право да актуализира, допълва, променя и видоизменя своите Условия за ползване и Политика на поверителност по всяко време. Всички подобни актуализации, допълнения, промени и видоизменения са обвързващи за всички потребители и посетители на Сайта на Комикон и ще бъдат публикувани в него.

Приложимо право и компетентен съд
Тези условия и използването на уебсайта от Ваша страна ще се подчиняват на законодателството на България.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.