Sidebar

Комикон изпълни проект за подобряване (upgrade) и развитие на съществуваща система за енергиен мениджмънт, обслужваща шест фабрики на различни места в страната. Извършена беше подмяна на софтуера на системата със съвременен такъв, цялостен преглед и профилактика на работещото оборудване, добавяне на нови измервателни точки и доставка и пускане в действие на ново оборудване.

V 03 3Обновената система  обхваща 6100 тага. Конфигурирани  са около 350 HMI екрана (общи и детайлни), 300 тренда, 240 справки. Данните се съхраняват на локални сървъри (за всяка от фабриките) и централен сървър. При загуба на комуникация данните се буферират автоматично и се записват при възстановяване на комуникацията, така че не се допуска загуба на данни.

Системата следи за разхода на електрическа енергия, вода и газ, а също и за количество продукция от технологично оборудване. Могат да бъдат включени и други енергийни и технологични параметри.

 С помощта на системата за енергиен мениджмънт се решават  следните важни задачи:01 ekran obekt b

  • оперативно следене на енергийни и технологични параметри посредством система от екрани, трендове, алармена сигнализация
  • дистанционно отчитане на измервателни средства
  • събиране на аналитични данни за енергийната ефективност в предприятието
  • планиране на електрическа енергия за доставка
  • управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната ел. енергия  за доставка
  • регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри
  • разкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време
  • откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт
  • определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията
  • съкращаване на енергийните разходи на предприятието вследствие на подобрен енергиен мениджмънт.

Системите за енергиен мениджмънт, доставяни от Комикон, са модулни и изградени на йерархичен принцип. Те могат да бъдат разширявани лесно и с малки разходи на по-късен етап. Софтуерът позволява в перспектива да бъдат обхванати допълнителни точки на измерване на газ, вода и други флуиди и материални потоци.

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.