Sidebar

Енергиен мениджмънт и мониторинг

Ignatievo 004 A

Икономията на енергия и оптимизирането на енергийните разходи са едно от критичните предизвикателства, с които светът трябва да се справи. С поскъпването на енергоносителите и въвеждането на съответната нормативна база е актуално, необходимо и полезно всяко предприятие да има Система за енергиен мониторинг/ мениджмънт (СЕМ). Целта е оптимизиране на енергийните разходи на предприятието вследствие на осъществявания енергиен мониторинг/мениджмънт, както и постигане на по-малък разход на енергия за производството на единица продукция. Това следва да доведе до значимо намаляване на оперативните разходи, както и на емисиите на парникови газове. 

Фирма Комикон предлага своя многогодишен опит в изграждането на автоматизирани системи за енергиен мониторинг/мениджмънт.

СЕМ на Комикон обхваща всички енергоносители в предприятието – електричество, газ, вода, пара и др., както и технологични параметри.  Изградена е на модулен принцип и може лесно да бъде разширявана на по-късен етап, при това с  минимални разходи.  

Системите за енергиен мониторинг/мениджмънт, които Комикон доставя на своите клиенти, решават следните основни задачи:

 • оперативно следене на енергийни и технологични параметри посредством йерархV 03 3ична система от екрани, индикатори с променящи се цветове, трендове, алармени съобщения;
 • автоматизирано дистанционно отчитане на измервателни средства за електроенергия, топлинна енергия, вода, пара, газ, сондажна вода, хвост и други;
 • интегриране на измервателни устройства, които поддържат различни комуникационни протоколи като Modbus RTU и TCP, Profinet, M-bus, IEC 68705-5-105 и др;
 • периодично архивиране на отчетите в бази данни, ръчно и автоматично генериране на справки и отчети, експорт в различни файлови формати за последваща обработка и визуализация, графично представяне на архивираните данни с управляеми мащаб и скали;
 • събиране на аналитични данни за оценка на енергийната ефективност в предприятия, отделни инсталации, производства, машини и съоръжения, офиси, административни сгради, хотелски части и др.;
 • платформа за прецизно ежедневно планиране на необходимата енергия за доставка от свободния пазар;
 • съпоставка на измерената от системата енергия и фактурираната енергия от доставчиците за определени периоди;
 • обективно разпределяне на енергийните разходи между поделения, цехове, производства, продуктови линии, работни смени, ползватели на сгради и помещения и др.;
 • управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната за доставка електрическа енергия;
 • регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри;
 • разкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време;
 • откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт;
 • определяне на дела на енергийните разходи в себестойността на продукцията;
 • съкращаване на енергийните разходи на предприятието вследствие на подобрен енергиен мениджмънт.V 27 2

Допълнително, в зависимост от спецификата на предприятието, към СЕМ могат да бъдат включени подсистеми за автоматизирано управление на енергия и флуиди, напр. подсистема за управление на осветлението, подсистема за управление на подаваната топлинна енергия, подсистема за автоматично разтоварване и др.

При работата ни следваме методиката на Комикон за изграждане на автоматизирани системи за енергиен мониторинг/мениджмънт, която се основава на многогодишният опит на фирмата при изграждане на аналогични системи в редица предприятия на странатa.

 

За повече информация моля, вижте приложената брошура:

pdf Системи за енергиен мениджмънт и мониторинг - Comicon (946 KB)  

 

 

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.