Sidebar

Системи за енергиен мониторинг и мениджмънт

Система за енергиен мониторинг и мениджмънт

Икономията на енергия и оптимизирането на енергийните разходи са едно от критичните предизвикателства, с които светът трябва да се справи. С поскъпването на енергоносителите и въвеждането на съответната нормативна база е актуално, необходимо и полезно всяко предприятие да има СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО (СМЕ). Целта е оптимизиране на енергийните разходи на предприятието вследствие на осъществявания енергиен мониторинг/мениджмънт, както и постигане на по-малък разход на енергия за производството на единица продукция. Това следва да доведе до значимо намаляване на оперативните разходи, както и на емисиите на парникови газове.

Фирма Комикон предлага своя многогодишен опит в изграждането на автоматизирани системи за мониторинг на енергопотреблението.

СМЕ на Комикон обхващат всички енергоносители в предприятието – електричество, газ, вода, пара, сгъстен въздух и др., технологични параметри, както и параметри на околната среда като температура, влажност, качество на въздуха. Изградена е на модулен принцип и може лесно да бъде разширявана на по-късен етап, при това с минимални разходи.

Системите за енергиен мониторинг/мениджмънт, които Комикон доставя на своите клиенти, дават възможност да бъдат решени следните основни задачи:

 • оперативно следене в реално време на енергийни и технологични параметри посредством йерархична V 03 3 система от екрани, индикатори с променящи се цветове, трендове, алармени съобщения, с възможност за дистанционен достъп или WEB базиран сървър;
 • автоматизирано дистанционно измерване и отчитане в реално време на измервателни средства за потребление на електроенергия, топлинна енергия, вода, пара, горива, газ, въздух и др.; на параметри на енергоносителите (дебит, налягане, температура, ток, напрежение, cos φ и др.), ресурси за основни технологични процеси и системи и други. Наблюдение и отчитане на показанията на IoT сензори, интегрирани в системата за енергиен мониторинг и мениджмънт;
 • интегриране на измервателни устройства и контролери, които поддържат различни комуникационни протоколи като Modbus RTU и TCP, Profinet, M-bus, IEC 68705-5-105 и др.;
 • периодично архивиране на отчетите в бази данни, ръчно и автоматично генериране на справки (доклади), експорт в различни файлови формати за последваща обработка и визуализация, графично представяне на архивираните данни с управляеми мащаб и скали;
 • събиране на аналитични данни за оценка на енергийната ефективност в предприятия, отделни инсталации, производства, машини и съоръжения, офиси, административни сгради, хотелски части и др.;
 • платформа за прецизно ежедневно планиране на необходимата енергия за доставка от свободния пазар;
 • съпоставка на измерената от системата енергия и фактурираната енергия от доставчиците за определени периоди;
 • обективно разпределяне на енергийните разходи между поделения, цехове, производства, продуктови линии, работни смени, ползватели на сгради и помещения и др.;
 • управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната за доставка електрическа енергия;
 • регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри;
 • разкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време;
 • откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт;
 • определяне на дела на енергийните разходи в себестойността на продукцията;
 • съкращаване на енергийните разходи на предприятието вследствие на подобрен енергиен мениджмънт.V 27 2

Допълнително, в зависимост от спецификата на предприятието, към СМЕ могат да бъдат включени и други подсистеми за автоматизирано управление, напр. подсистема за управление на осветлението, подсистема за управление на подаваната топлинна енергия, подсистема за автоматично разтоварване, събиране на регулярна информация за качеството и количеството на произведената продукция по производствени звена и общо, поддържане на регулярна информация за състоянието на енергийните съоръжения, следене времето на работа на енергийните и технологичните съоръжения, съставяне и изпълнение на ремонтните графици, следене на реализирани мерки за енергийна ефективност и др.

При работата ни следваме методиката на Комикон за изграждане на автоматизирани системи за енергиен мониторинг/мениджмънт, която се основава на многогодишният опит на фирмата при изграждане на аналогични системи в редица предприятия на странатa.

 

За повече информация моля, вижте приложената брошура:

Системи за енергиен мониторинг и мениджмънт

Решението на вашите идеи за автоматизация.

Свържете се с нас.